November 19th 2021

Delårsrapport: Fortsatta framsteg trots utmaningar från pandemin

Väsentliga händelser

Kvartal 3: juli – sept 2021

 • I augusti tecknade Azelio en villkorad order med Engazaat Development S.A.E. på 20 enheter av Azelios lager för förnybar energi, TES.POD®. Ordern, som är villkorad av, bortsett från sedvanliga projektobjekt, den pågående tekno-ekonomiska genomförbarhetsstudien för detta specifika projekt, har ett värde av ca 1,5 MUSD och förväntas levereras i december 2021.
 • Bolagets globala närvaro stärktes med landschefer i Sydafrika och Australien, båda marknader med ambitiösa planer för förnybar energi.
 • Azelio beviljades två nya patent, publicerade i USA och Kina samt i Sverige, och har därmed 16 patent och ett flertal patent under registrering.
 • Produktion i volymutförande av energilagret TES.POD® startades planenligt i september. För att säkerställa en hög kvalitet i såväl produkten som leverantörskedjan inleds produktionen i låg takt för att sedan skalas upp till höga volymer under 2022.
 • Innehavare av optionsprogrammet TO 27 konverterade optioner till 448 000 aktier, vilket tillförde bolaget drygt 16 MSEK.

Efter periodens slut

 • Azelio publicerade ett white paper med valideringsdata om teknisk prestanda för TES.POD®, som visar att systemet i alla aspekter fungerar enligt den tekniska prestanda-specifikationen. Detta är samma data som Azelio tillhandahållit DNV, som arbetar med att färdigställa en slutrapport för tredjepartsvalidering.
 • Tillsammans med 24 andra teknikföretag, energiaktörer och investerare, lanserade Azelio det nystartade rådet, Long Duration Energy Storage Council, under COP26 i Glasgow. Rådet verkar för att snabba på omställningen till nollutsläpp år 2040 med hjälp av energilagring.
 • Azelio tecknar en order på 1,3 MWh förnybar elförsörjning motsvarande 8 enheter av sitt energilager TES.POD®, från det sydafrikanska jordbruksföretaget Wee Bee Ltd. Ordern har ett värde på ca 11 miljoner kronor under en period om 15 år inklusive förväntade prishöjningar.

Finansiell utveckling koncernen

Kvartal 3: juli – sept 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 391 (164) tkr
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -91 228 (-49 536) tkr. Till följd av att kommersialisering inletts började koncernen skriva av utvecklingskostnader vilket medförde att avskrivningarna ökade till -35 663 (-5 461) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,79 (-0,53) kr
 • Periodens resultat uppgick till -91 604 (-49 764) tkr
 • Kassaflödet uppgick till -96 856 (192 859) tkr
 • Kassa och bank uppgick till 617 597 (417 027) tkr

Första nio månaderna: jan – sept 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 118 (622) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -255 900 (-142 938) tkr, efter avskrivningar om -73 431 (-15 708) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -2,29 (-1,57) kr
 • Periodens resultat uppgick till -256 953 (-143 431) tkr
 • Kassaflödet uppgick till 285 046 (361 371) tkr
 • Kassa och bank uppgick till 617 597 (417 027) tkr

För mer information, kontakta

Jonas Eklind – VD                                       
Email: jonas.eklind@azelio.com                 
Tel: +46 709 40 35 80     

Fredrik Wäppling – CFO
Email: fredrik.wappling@azelio.com
Tel: +46 709 91 12 34        

Detta offentliggörande innehåller information som Azelio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades för offentliggörande, via kontaktpersonens försorg, den 19 november 08:00 CET.

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2022