May 11th 2021

Delårsrapport: Finansiering på plats för att inleda serieproduktion

Finansiell utveckling koncernen

Kvartal 1: jan – mars 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 97 (128) tkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -64 733 (-44 991) tkr
  • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,61 (-0,51) kr
  • Periodens resultat uppgick till -65 060 (-45 089) tkr
  • Kassaflödet uppgick till 498 911 (237 459) tkr
  • Kassa och bank uppgick till 831 458 (293 221) tkr

Väsentliga händelser

Kvartal 1: jan – mars 2021

  • En avsiktsförklaring tecknades med Svea Solar för att gemensamt utveckla projekt i Sverige omfattande energilagringsystem med totalt 8 MW installerad effekt och mer än 100 MWh i lagringskapacitet.
  • En riktad nyemission tillförde Azelio 596 mkr före transaktionskostnader. Efterfrågan på aktier i emissionen var stor.
  • Azelio fick sin andra kommersiella order när svenska Industrisupport i Åmål AB la en order på två TES.POD för att lagra solenergi och utnyttja denna både som el och värme.
  • Azelio tilldelades en utmärkelse för sin hållbara teknologi av Solar Impulse Foundation.

För mer information, vänligen kontakta

Jonas Eklind – VD
Email: jonas.eklind@azelio.com
Tel: +46 709 40 35 80

Fredrik Wäppling – CFO
Email: fredrik.wappling@azelio.com
Tel: +46 709 91 12 34

Denna information är sådan som Azelio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08:00 den 11 maj 2021.

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2022