February 28th 2020

Bokslutsrapport: Fortsatt högt tempo mot kommersiella kontrakt

Under fjärde kvartalet tecknade Azelio flera avsiktsförklaringar avseende produktionsanläggningar med kunder i USA, Afrika och Mellanöstern. Avtalen motsvarar systeminstallationer med en sammanlagd kapacitet om 184 MW.

Azelios verifieringsprojektet i Marocko installerades enligt tidplan och började producera el i slutet av fjärde kvartalet 2019. Verifieringsdata från installationen börjar genereras under första kvartalet 2020. Dessa data är viktiga i arbetet att, tillsammans med kunder omvandla avsiktsförklaringar till kommersiella order.

Som en förberedelse för kommersialisering och volymproduktion under 2021 genomfördes en nyemission med företrädesrätt för existerande aktieägare. Emissionen övertecknades och tillförde bolaget 350 mkr under inledningen av 2020.

Väsentliga händelser

 • Avsiktsförklaring tecknades med STELLA Futura och ND Power om två kommersiella projekt i Afrika.
 • Avsiktsförklaring tecknades med amerikanska Biodico om installationer motsvarande 120 MW i Kalifornien.
 • Ny organisation infördes inför kommersialisering.
 • Sluttest av pumpsystem som överför värme i energilagret, utvecklat med schweiziska Egger.
 • El från solceller medför att verifieringsprojektet i Marocko öppnar för nya marknader.
 • Intresseförfrågningar ökar till cirka 3 900 MW eller 170 miljarder kronor i potentiellt ordervärde.
 • Extra bolagsstämma 26 november godkänner emission.
 • Avsiktsförklaring om projekt i Oman.
 • Företrädesemission om ca 350 miljoner kronor övertecknas.
 • Bokslutet upprättas enligt IFRS.

Finansiell utveckling koncern

 • Nettoomsättningen uppgick till 571 (269) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -53 357 (-26 337) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -1,26 (-0,81) kr
 • Periodens resultat uppgick till -53 487 (-26 372) tkr
 • Kassaflödet uppgick till -80 441 (252 679) tkr
 • Kassa och bank uppgick till 55 634 (331 196) tkr

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Eklind – VD

Email: jonas.eklind@azelio.com
Tel: 070-940 35 80

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Azelio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020 kl. 08:00 (CET).

 

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2022