February 28th 2020

Bokslutsrapport: Fortsatt högt tempo mot kommersiella kontrakt

Väsentliga händelser

 • Avsiktsförklaring tecknades med STELLA Futura och ND Power om två kommersiella projekt i Afrika.
 • Avsiktsförklaring tecknades med amerikanska Biodico om installationer motsvarande 120 MW i Kalifornien.
 • Ny organisation infördes inför kommersialisering.
 • Sluttest av pumpsystem som överför värme i energilagret, utvecklat med schweiziska Egger.
 • El från solceller medför att verifieringsprojektet i Marocko öppnar för nya marknader.
 • Intresseförfrågningar ökar till cirka 3 900 MW eller 170 miljarder kronor i potentiellt ordervärde.
 • Extra bolagsstämma 26 november godkänner emission.
 • Avsiktsförklaring om projekt i Oman.
 • Företrädesemission om ca 350 miljoner kronor övertecknas.
 • Bokslutet upprättas enligt IFRS.

Finansiell utveckling koncern

 • Nettoomsättningen uppgick till 571 (269) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -53 357 (-26 337) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -1,26 (-0,81) kr
 • Periodens resultat uppgick till -53 487 (-26 372) tkr
 • Kassaflödet uppgick till -80 441 (252 679) tkr
 • Kassa och bank uppgick till 55 634 (331 196) tkr

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Eklind – VD
Email: jonas.eklind@azelio.com
Tel: 070-940 35 80

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Azelio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020 kl. 08:00 (CET).

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2022