February 26th 2021

Bokslutskommuniké: Den första kommersiella installationen av TES.POD[® ]inledd i Dubai

Azelio mottog i december sin första order på TES.POD®. Därmed nåddes en viktig milstolpe i kommersialiseringen av bolagets energilagringssystem. Ordern kommer från ALEC Energy som ska installera Azelios teknologi i en av världens största solparker, Mohammed Bin Rashid Solar Complex i Dubai, där den kommer att ingå i ett minigrid tillsammans med bland annat solceller och batterier. Därigenom möjliggörs förnybar energi dygnet runt, vilket är ett viktigt steg för att klara klimatomställningen. Azelio påbörjade installationsarbetet på plats den 20 december.

Under fjärde kvartalet tecknade Azelio även en avsiktsförklaring med JET Energy om energilagring omfattande 45 MW för fransktalande Afrika och i januari ett med SVEA Solar om 8 MW i Sverige. Totalt har Azelio därmed tecknat avsikts-förklaringar på över 426 MW motsvarande en lagringskapacitet på 5,4 GWh, vilket ger en god bas att bygga vidare från inför starten av serieproduktion som är planerad till Q3 2021.

Ytterligare en viktig milstolpe i Azelios kommersialisering inträffade under det fjärde kvartalet, då energilagringssystems prestanda kunde verifieras i enlighet med specifikationen om 13 kW uteffekt med en lagringskapacitet motsvarande 13 timmars elproduktion. Verifieringen är viktig för kommersialiseringen och att göra projekt med Azelios teknologi belåningsbara. Under kvartalet stärktes även bolagets skydd av teknologin med fyra nya beviljade patent. Azelio har därmed 13 beviljade patent för sin teknologi och ytterligare 15 patentansökningar under handläggning.

Finansiell utveckling koncernen

Kvartal 4: okt – dec 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 451 (571) tkr  
 • Rörelseresultatet uppgick till -49 001 (-53 357) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,47 (-1,26) kr
 • Periodens resultat uppgick till -49 141 (-53 487) tkr
 • Kassaflödet uppgick till -84 469 (-80 441) tkr
 • Kassa och bank uppgick till 332 463 (55 634) tkr

Helåret 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 074 (1 670) tkr  
 • Rörelseresultatet uppgick till -191 939 (-160 510) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -2,03 (-3,80) kr
 • Periodens resultat uppgick till -192 572 (-160 897) tkr
 • Kassaflödet uppgick till 276 905 (-275 460) tkr
 • Kassa och bank uppgick till 332 463 (55 634) tkr

Väsentliga händelser
Kvartal 4: okt – dec 2020

 • Azelio blev medlem i branschorganisationen California Solar & Storage Association (CALSSA) för att stärka sin närvaro i delstaten. Den kaliforniska marknaden för solenergi och lagring är mycket aktiv och Azelio har hittills tecknat tre avsiktsförklaringar för delstaten.
 • Azelio verifierade energilagringssystems prestanda i enlighet med specifikationen om 13 kW uteffekt med en lagringskapacitet motsvarande 13 timmars elproduktion. Bolaget nådde därmed en viktig milstolpe i kommersialiseringen av systemet.
 • En avsiktsförklaring tecknades med Jet Energy om energilagring om 45 MW i delar av fransktalande Afrika
 • Fyra nya patent beviljades som avser innovationer för att effektivt lagra energi och generera elektricitet ur värme
 • Azelio erhöll sin första kommersiella order på TES.POD från ALEC Energy för installation i Dubai och nådde därmed en viktig milstolpe.
 • Azelio beviljades 2,5 mkr i bidrag från Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen.

Efter periodens utgång

 • En avsiktsförklaring tecknades med Svea Solar för att gemensamt utveckla projekt i Sverige med Azelios energilagring, TES.POD®, kopplat till solceller omfattande totalt 8 MW installerad effekt och mer än 100 MWh i motsvarande lagringskapacitet.

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2023