February 26th 2021

Bokslutskommuniké: Den första kommersiella installationen av TES.POD[® ]inledd i Dubai

Finansiell utveckling koncernen

Kvartal 4: okt – dec 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 451 (571) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -49 001 (-53 357) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,47 (-1,26) kr
 • Periodens resultat uppgick till -49 141 (-53 487) tkr
 • Kassaflödet uppgick till -84 469 (-80 441) tkr
 • Kassa och bank uppgick till 332 463 (55 634) tkr

Helåret 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 074 (1 670) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -191 939 (-160 510) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -2,03 (-3,80) kr
 • Periodens resultat uppgick till -192 572 (-160 897) tkr
 • Kassaflödet uppgick till 276 905 (-275 460) tkr
 • Kassa och bank uppgick till 332 463 (55 634) tkr

Väsentliga händelser
Kvartal 4: okt – dec 2020

 • Azelio blev medlem i branschorganisationen California Solar & Storage Association (CALSSA) för att stärka sin närvaro i delstaten. Den kaliforniska marknaden för solenergi och lagring är mycket aktiv och Azelio har hittills tecknat tre avsiktsförklaringar för delstaten.
 • Azelio verifierade energilagringssystems prestanda i enlighet med specifikationen om 13 kW uteffekt med en lagringskapacitet motsvarande 13 timmars elproduktion. Bolaget nådde därmed en viktig milstolpe i kommersialiseringen av systemet.
 • En avsiktsförklaring tecknades med Jet Energy om energilagring om 45 MW i delar av fransktalande Afrika
 • Fyra nya patent beviljades som avser innovationer för att effektivt lagra energi och generera elektricitet ur värme
 • Azelio erhöll sin första kommersiella order på TES.POD från ALEC Energy för installation i Dubai och nådde därmed en viktig milstolpe.
 • Azelio beviljades 2,5 mkr i bidrag från Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen.

Efter periodens utgång

 • En avsiktsförklaring tecknades med Svea Solar för att gemensamt utveckla projekt i Sverige med Azelios energilagring, TES.POD®, kopplat till solceller omfattande totalt 8 MW installerad effekt och mer än 100 MWh i motsvarande lagringskapacitet.

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2022