December 27th 2019

Azelios företrädesemission övertecknad

Den 28 november 2019 tillkännagav Azelio AB (publ) (”Azelio” eller ”Bolaget”) att styrelsen i enlighet med bemyndigandet beviljat av extra bolagsstämman den 26 november 2019 hade beslutat om en delvis garanterad företrädesemission om upp till cirka 350 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”). Azelio meddelar att det preliminära utfallet för Företrädesemissionen, för vilken teckningsperioden avslutades den 23 december 2019, indikerar att Företrädemissionen är övertecknad och att inga garantiåtaganden kommer att behöva utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 350 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader relaterade till Företrädeemissionen.

”Vi är mycket nöjda med det starka intresset för att delta i företrädesemissionen från såväl nya som befintliga aktieägare. Vidare ser vi en stark efterfrågan på vår teknologi och stora möjligheter att bidra till en ökad användning av förnybara energislag. Medlen från företrädesemissionen kommer att hjälpa oss en god bit på vägen mot att nå ut till marknaden på bred front.”

Jonas Eklind, CEO

Om Företrädesemissionen

De som på avstämningsdagen den 5 december 2019 var registrerade av Euroclear Sweden AB som aktieägare i Azelio hade företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. För varje på avstämningsdagen innehavd aktie i Azelio erhölls en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigade till teckning av sju (7) nya aktier till en teckningskurs om 7,10 kronor. Dessutom erbjöds befintliga aktieägare och nya investerare möjligheten att teckna aktier utan teckningsrätter.

Preliminärt utfall

Det preliminära utfallet indikerar att cirka 35,7 miljoner aktier, motsvarande cirka 72 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna cirka 18,1 miljoner aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 37 procent av de erbjudna aktierna. Således indikerar det preliminära utfallet att Företrädesemissionen är övertecknad och att inga garantiåtaganden kommer att behöva utnyttjas.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat aktier utan teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet publicerat den 4 december 2019. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan teckningsrätter förväntas distribueras den 30 december 2019. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på avräkningsdagen den 3 januari 2020, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

Slutgiltigt utfall

Det slutgiltiga utfallet av Företrädesemissionen förväntas att publiceras på eller omkring den 30 december 2019. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTAer) kommer att vara den 3 januari 2020. De nya aktierna tecknade med och utan teckningsrätter förväntas att handlas på Nasdaq First North Growth Market cirka den 10 januari 2020.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Pareto Securities AB agerar Joint Global Coordinators och Bookrunners. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Azelio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 07:30 CET den 27 december 2019.

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Eklind – CEO

Email: jonas.eklind@azelio.com

Tel: +46 709 40 35 80

Om Azelio

Azelio är ett publikt svenskt bolag, specialiserade på Stirling-baserade energilösningar med termisk energilagring för produktion av hållbar el vid behov. Teknologin är revolutionerande med sin flexibilitet att verka i system med andra förnybara lösningar och sin unika förmåga att lagra energi under lång tid för produktion av hållbar elektricitet under 13 h vid nominell effekt, till en låg kostnad. Bolaget har över 100 anställda med huvudkontor i Göteborg och produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt internationella kontor i Kina, Spanien och Marocko. Sedan starten 2008 har Bolaget investerat över en miljard kronor i teknisk utveckling av Stirlingmotorn och energilagret. I juni 2018 bytte företaget namn från Cleanenergy till Azelio och i december 2018 noterades Bolaget på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser.

Viktig Information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Framåtriktade uttalanden

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”bedömer”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska” , ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”fortsätter”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2022