December 6th 2018

Azelio offentliggör utfallet av Erbjudandet – handel på Nasdaq First North förväntas inledas på måndag 10 december 2018

Pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Azelio AB (publ) (”Azelio” eller ”Bolaget”), offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att teckna aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North (”Erbjudandet”). Intresset för Erbjudandet var stort, både hos institutionella investerare i Sverige och internationellt samt hos allmänheten i Sverige, trots ett svårt börsklimat i Sverige och internationellt den senaste tiden.

Erbjudandet i sammandrag:

 • Erbjudandet tillför Azelio en bruttolikvid om cirka 242 MSEK. Efter transaktionskostnader om cirka 26 MSEK tillförs Bolaget cirka 216 MSEK, vilket tillsammans med Bolagets befintliga kassa är tillräckligt rörelsekapital för att finansiera Bolagets affärsplan under den kommande tolvmånadersperioden.
 • I Erbjudandet såldes totalt 11 000 000 nyemitterade aktier, motsvarande cirka 26 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandet.
 • Därutöver, för att eventuellt täcka övertilldelning, har Bolaget åtagit sig att på begäran av Pareto Securities emittera ytterligare högst 1 650 000 nya aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen").
 • Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer Erbjudandet omfatta högst 12 650 000 aktier, motsvarande cirka 29 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandet, varvid Bolaget tillförs ytterligare cirka 36 MSEK.
 • Nyemissionen kommer således att tillföra Bolaget en emissionslikvid om cirka 242–278 MSEK före transaktionskostnader, beroende på i vilken utsträckning Övertilldelningsoptionen utnyttjas.
 • Det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet uppgår till 42 347 495 om Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas och 43 997 495 om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet.
 • Priset i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 22 SEK per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på de utestående aktierna i Bolaget efter Erbjudandet om cirka 932 MSEK om Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas och cirka 968 MSEK om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet.
 • Omedelbart efter Erbjudandet, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Azelios största aktieägare att vara Kent Janér direkt, genom Blue Marlin AB och via närstående (25,8 procent av det totala antalet aktier i Azelio), Thames Trust with Trustee Tower Bridge Fiduciary Ltd (6,9 procent) och Back in Black Capital Ltd (6,8 procent).
 • Svenska och internationella institutionella investerare samt befintliga aktieägare, däribland styrelseledamöter och ledningspersoner, har tecknat aktier i Erbjudandet, däribland Alfred Berg Kapitalförvaltning AB, Back in Black Capital Ltd, Kent Janér genom Blue Marlin AB, Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) och LMK Venture Partners AB.
 • I samband med Erbjudandet har Azelio fått cirka 2 200 nya aktieägare.
 • Azelio har ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North i Stockholm. Beräknad första handelsdag för Azelios aktier är den 10 december 2018 under kortnamnet ”AZELIO” (ISIN-kod: SE0011973940). Likviddagen sammanfaller med första dag för handel.

Jonas Eklind, VD, kommenterar:

Vi är väldigt glada över det intresse som visats för Azelio i samband med nyemissionen, både från institutionella investerare, allmänheten och från befintliga aktieägare. Jag välkomnar alla nya aktieägare till bolaget och ser fram emot att fortsätta utvecklingen för att industrialisera bolagets system och erbjuda våra kunder elproduktion från solkraft dygnet runt till ett mycket attraktivt pris.

Bo Dankis, styrelseordförande, kommenterar:

 Genom nyemissionen och noteringen får vi mycket goda förutsättningar att fortsätta marknadslanseringen av en produkt som löser en av de stora utmaningarna på energimarknaden – långtidslagring av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Jag vill nu å styrelsens vägnar välkomna alla nya aktieägare, däribland starka institutionella investerare och allmänheten i Sverige.

Om Azelio AB (publ)

Azelio är ett teknikbolag som erbjuder ett system med Stirlingbaserad termisk solkraft med termisk energilagring som möjliggör elproduktion dygnet runt. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg med produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål samt säljkontor i Peking, Kina och representationskontor i Madrid, Spanien. Per 30 september 2018 hade Bolaget 75 anställda.

Azelios teknik och utveckling

Azelios Stirlingmotor är kommersiellt tillämpad med över två miljoner ackumulerade drifttimmar och 172 installationer globalt medan delsystemet för termisk energilagring bevisats i demonstrationsanläggning i juni 2018 men ännu inte tillämpats kommersiellt. Under 2018–2020 kommer Bolaget fokusera på industrialiseringen av systemets utformning, konstruktion och produktion. Under fjärde kvartalet 2019 kommer tre system i ett verifieringsprojekt installeras i Marocko tillsammans med statligt styrda Masen. Från 2020 förväntas ytterligare 8–16 system installeras i kommersiella projekt, varefter volymproduktion förväntas från 2021.

Azelios marknad och kunder

Tekniken är väl lämpad för områden som idag saknar tillgång till ett elnät eller inte har tillförlitliga elnät. Bolaget bedömer att Azelios lösning kan användas för att påskynda utrullningen av el till de cirka en miljard människorna i solbältet som idag saknar tillgång till tillförlitlig el. Bolaget avser att sälja sina system till EPC-leverantörer som monterar systemet hos slutkunden. Exempel på slutkunder är energiintensiva industrier såsom gruvindustrin, cementindustrin och processindustrin.

Rådgivare

Pareto Securities är Sole Global Coordinator och Bookrunner, Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Azelio och Pareto Securities.

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Eklind, VD, Azelio

Mob: +46 709 40 35 80

E-post: jonas.eklind@azelio.com

Kennet Lundberg, CFO, Azelio

Mob: +46 705 24 47 79

E-post: kennet.lundberg@azelio.com

Denna information är sådan som Azelio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 december 2018 kl. 11:00.

Viktig Information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet"). Ett prospekt som är framtaget i enlighet med Prospektdirektivet kommer att publiceras, och kan, när det har publicerats, erhållas från Bolaget. Investerare bör inte teckna sig för värdepapper som hänvisas till i denna marknadsföring annat än på grundval av information som återfinns i prospektet.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna information endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta pressmeddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”fortsätter”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.

I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i denna release så kan Pareto Securities komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av Pareto Securities i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2023