March 1st 2023

Azelio offentliggör utfall i utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO33

Azelio AB (publ) (“Azelio” eller “Bolaget”) meddelar idag utfallet från utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO33, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units under det fjärde kvartalet 2022. Totalt utnyttjades 8 195 732 teckningsoptioner av serie TO33, motsvarande cirka 28,3 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO33, för teckning av 8 195 732 aktier till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet om 0,51 SEK[1] per aktie. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO33 tillförs Azelio cirka 4,2 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund
Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO33 pågick under perioden från och med den 15 februari 2023 till och med den 28 februari 2023. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO33 fastställdes till kvotvärdet om 0,51 SEK[1].

Totalt utnyttjades 8 195 732 teckningsoptioner av serie TO33 för teckning av 8 195 732 aktier, vilket innebär att cirka 28,3 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO33 utnyttjades för teckning av aktier.

Aktier som tecknats och betalats kommer registreras på tecknarens värdepappersförvar som interimsaktier (IA) tills registrering av emissionen har slutförts hos Bolagsverket, varvid interimsaktierna automatiskt kommer att omvandlas till aktier i Azelio.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO33 ökar antalet aktier i Azelio med 8 195 732 aktier, från 318 662 245 aktier till 326 857 977 aktier. Aktiekapitalet ökar med cirka 4 097 866,12 SEK, från cirka 159 331 127,10 SEK till cirka 163 428 993,22 SEK.

För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några teckningsoptioner av serier TO33 uppgår utspädningen till cirka 2,5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB (publ) och Pareto Securities AB agerar Joint Global Coordinators och Bookrunners. Advokatfirman Vinge företräder Bolaget och Baker McKenzie företräder Joint Global Coordinators och Bookrunners i samband med utnyttjande av teckningsoptionerna.

Certified Advisor
Bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB som nås på telefonnummer
+46 (0) 8-528 00 399 och per e-post info@fnca.se

[1] Kvotvärdet i Bolagets aktie är 0,5000000144430665 och har av emissionstekniska skäl avrundat tills närmaste hela öre över kvotvärdet.

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Email: info@azelio.com

© Azelio 2024