November 12th 2018

Azelio offentliggör avsikt att notera bolagets aktier på Nasdaq First North

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Pressmeddelande den 12 november 2018

Azelio AB (publ) (”Azelio” eller ”Bolaget”), ett teknikbolag som erbjuder ett system med Stirlingbaserad termisk solkraft med termisk energilagring som möjliggör elproduktion dygnet runt, offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North och samtidigt genomföra en nyemission av aktier för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt (”Erbjudandet”). Erbjudandet är riktat till befintliga aktieägare, allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt.

Erbjudandet i sammandrag:

  • Erbjudandet förväntas genomföras till ett fast pris om 22 SEK per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på Bolagets aktier om cirka 690 MSEK före Erbjudandet.
  • Erbjudandet förväntas omfatta högst 13 636 363 nyemitterade aktier, motsvarande cirka 30 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandet.
  • Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget en emissionslikvid om cirka 300 MSEK före transaktionskostnader.
  • Ett antal institutionella investerare samt personer i bland annat Bolagets styrelse, ledning och existerande aktieägare har åtagit sig att under vissa villkor och till samma pris som övriga investerare, teckna aktier motsvarande sammanlagt 138 MSEK eller 46 procent av Erbjudandet. Dessa teckningsåtaganden utgörs av:

–       LMK Venture Partners AB: 30 MSEK;

       Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): 25 MSEK;

       Alfred Berg Kapitalförvaltning AB: 25 MSEK;

       Back in Black Capital Ltd: 22 MSEK;

       Kent Janér genom Blue Marlin AB (styrelseledamot i Azelio): 15 MSEK; samt

       Personer i bland annat Bolagets styrelse, ledning och existerande aktieägare: 21 MSEK.

  • Fullständiga villkor för Erbjudandet kommer att finnas tillgängliga i ett prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 19 november 2018.   

Jonas Eklind, VD, kommenterar:

Azelio har gjort fantastiska framsteg under det senaste året och nu är vi nära att kunna erbjuda våra kunder en mycket konkurrenskraftig produkt. Det kommer att vara den första lösningen för modulär och distribuerad solelsproduktion baserad på termisk solkraft kombinerat med termisk energilagring, vilket möjliggör elproduktion från solkraft dygnet runt till ett mycket attraktivt pris. I juni i år demonstrerade vi vårt termiska energilager, vilket var det sista obeprövade delsystemet i vår lösning, tillsammans med vår Stirlingmotor och visade att vi kan producera el från lagrad värme. Sedan dess har kundintresset ökat avsevärt och nu växlar vi upp för att industrialisera systemet och få ut produkten på marknaden. Vi genomför därför en nyemission och noterar bolagets aktie, vilket välkomnas av både mig och styrelsen.”

Bo Dankis, styrelseordförande, kommenterar:

”Azelio har en gedigen industriell historia med över tio års utveckling bakom sig. Det gläder mig att nu kunna säga att vi är mycket nära en marknadslansering av en produkt som löser en av de stora utmaningarna på energimarknaden – långtidslagring av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vi kommer därigenom att kunna erbjuda elproduktion från solkraft dygnet runt till ett pris som konkurrerar med fossila bränslen. Å styrelsens vägnar välkomnar jag nyemissionen och noteringen av bolagets aktie och gläds av att se starkt stöd från institutionella investerare och från personer i vår ledning och styrelse, vilka tillsammans lämnat teckningsförbindelser om 138 miljoner kronor inför emissionen.”

Bakgrund till Erbjudandet

Syftet med Erbjudandet är i första hand att finansiera Bolagets fortsatta industrialisering av systemets utformning, konstruktion och produktion, med målet att nå industrialiserad volymproduktion. Bolaget avser även att etablera en försäljnings- och marknadsorganisation som på ett strukturerat sätt kan öka kännedomen om Bolaget och etablera, vidmakthålla och utveckla relationer med potentiella kunder på de marknader Bolaget bedömer som intressanta. Azelio bedömer att den första kommersiella ordern av Bolagets system erhålls under första halvåret 2020 och Bolaget avser då att genomföra ytterligare investeringar i produktionen som exempelvis verktyg och produktionsutrustning samt rekrytering och utbildning av produktionspersonal och investeringar i data- och produktionssystem.

Om Azelio AB (publ)

Azelio är ett teknikbolag som erbjuder ett system med Stirlingbaserad termisk solkraft med termisk energilagring som möjliggör elproduktion dygnet runt. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg med produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål samt säljkontor i Peking, Kina och representationskontor i Madrid, Spanien. Per 30 september 2018 hade Bolaget 75 anställda.

Azelios teknik och utveckling

Azelios Stirlingmotor är kommersiellt tillämpad med över två miljoner ackumulerade drifttimmar och 172 installationer globalt medan delsystemet för termisk energilagring bevisats i demonstrationsanläggning i juni 2018 men ännu inte tillämpats kommersiellt. Under 2018–2020 kommer Bolaget fokusera på industrialiseringen av systemets utformning, konstruktion och produktion. Under fjärde kvartalet 2019 kommer tre system i ett verifieringsprojekt installeras i Marocko tillsammans med statligt styrda Masen. Från 2020 förväntas ytterligare 8–16 system installeras i kommersiella projekt, varefter volymproduktion förväntas från 2021.

Azelios marknad och kunder

Tekniken är väl lämpad för områden som idag saknar tillgång till ett elnät eller inte har tillförlitliga elnät. Bolaget bedömer att Azelios lösning kan användas för att påskynda utrullningen av el till de cirka en miljard människorna i solbältet som idag saknar tillgång till tillförlitlig el. Bolaget avser att sälja sina system till EPC-leverantörer som monterar systemet hos slutkunden. Exempel på slutkunder är energiintensiva industrier såsom gruvindustrin, cementindustrin och processindustrin.

Prospekt och anmälningssedlar

Ett prospekt med Erbjudandets fullständiga villkor och anvisningar förväntas offentliggöras omkring den 19 november 2018 på Azelios hemsida (www.azelio.com) och Pareto Securities hemsida (www.paretosec.com). Anmälningssedel finns tillgänglig på Azelios och Pareto Securities hemsida. Anmälan kan även göras via Avanza, Nordnet och Aktieinvest.

Preliminär tidsplan för Erbjudandet

Anmälningsperiod för allmänheten 20 november–4 december 2018

Anmälningsperiod för institutionella investerare 20 november–5 december 2018

Första handelsdag på Nasdaq First North och likviddag 10 december 2018

Rådgivare

Pareto Securities är Sole Global Coordinator och Bookrunner, Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Azelio och Pareto Securities, Avanza, Nordnet och Aktieinvest är Selling Agents.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 november 2018 kl. 08:00.

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Eklind, VD, Azelio
Mob: +46 709 40 35 80
E-post: jonas.eklind@azelio.com

Kennet Lundberg, CFO, Azelio
Mob: +46 705 24 47 79
E-post: kennet.lundberg@azelio.com

Viktig Information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet"). Ett prospekt som är framtaget i enlighet med Prospektdirektivet kommer att publiceras, och kan, när det har publicerats, erhållas från Bolaget. Investerare bör inte teckna sig för värdepapper som hänvisas till i denna marknadsföring annat än på grundval av information som återfinns i prospektet.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna information endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta pressmeddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”fortsätter”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.

I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i denna release så kan Pareto Securities komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av Pareto Securities i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2023