May 11th 2022

Azelio delårsrapport kvartal 1, 2022

Väsentliga händelser

Kvartal 1: januari – mars 2022

 • Styrelsen utsåg vice VD Jonas Wallmander till ny VD, efter Jonas Eklind. Jonas Wallmander har arbetat på Azelio sedan 2011.
 • Ett projekt för att certifiera TES.POD i USA initierades i samarbete med MMR Group i Louisiana. Certifieringen säkerställer att produkten är kompatibel med amerikanska standarder. Lagringsenheterna ska anpassas till amerikanska standarder innan de installeras i början av hösten.
 • Tillsammans med Khalifa University och Masdar invigde Azelio de två kommersiella TES.POD®-enheterna som kompletterat installationen i Masdar City, Abu Dhabi. Enheterna ska demonstreras och utvärderas av Khalifa University för att inkluderas i Masdar produktportfölj.

Efter periodens slut

 • Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel behandlar de ökande riskerna med klimatförändringar och kriget i Ukraina och belyser det akuta behovet av att övergå från fossila bränslen till förnybara energikällor. Dessa externa faktorer förväntas driva efterfrågan på Azelios lösningar.
 • Nya operativa mål antogs som anger att Azelio i slutet av 2022 ska leverera en handfull projekt för att göra produkten ”bankable”, dvs göra det möjligt för kunder att försäkra och finansiera projekt. För 2023 ska bolaget leverera minst 10 projekt om 0,5-5 MW. Under 2026 ska Azelio leverera projekt omfattande minst 1 GWh (dvs 1 000 MWh) i total installerad ellagringskapacitet.

Finansiell utveckling koncernen

Kvartal 1: januari – mars 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 323 (97) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -129 584 (-64 733) tkr, efter avskrivningar om -40 231 (-4 350) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -1,12 (-0,61) kr
 • Periodens resultat uppgick till -130 322 (-65 060) tkr
 • Periodens kassaflöde till -154 264 (498 911) tkr
 • Kassa och bank uppgick till 349 170 (831 458) tkr

Kommentar från VD

Väl positionerat för kommersialisering

Först och främst är jag tacksam över att ha fått förtroendet av styrelsen att ta över som VD för Azelio. Efter att ha varit i organisationen sedan 2011 har jag en djup förståelse för vad som krävs för att få ut vår produkt på marknaden i större skala och jag har hittills varit direkt involverad i förhandlingar med viktiga kunder. Eftersom den globala omställningen från fossila bränslen till förnybar energi fortsätter i snabb takt kommer det att finnas ett stort och växande behov av att stänga 24-timmarscykeln för förnybar energi. Det nya konceptet med långvarig energilagring kommer att bli en välbekant kategori under de kommande åren. Mitt mål är att Azelio ska gå i spetsen för denna utveckling.

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel diskuterar de ökande riskerna med klimatförändringar och kriget i Ukraina och lyfter fram det akuta behovet av att övergå från fossila bränslen till förnybara energikällor. Vi förväntar oss att dessa externa faktorer kommer att driva efterfrågan på Azelios lösningar.

Få fokus i verksamheten

Som ny VD är mitt fokus att ta Azelio in i nästa fas, att få ut produkten på marknaden. Vi har satt nya mål för verksamheten som stakar ut en successiv upprampning av försäljningen till 1 GWh i installerad lagringskapacitet år 2026, som inleds i år med att vi ska göra produkten ”bankable”, så att kunder kan försäkra och finansiera projekt med vår teknologi. För att lyckas nå målen har jag tagit fyra viktiga initiativ för att fokusera verksamheten.

För det första har jag beslutat att fokusera försäljningen till ett fåtal större marknader, valda på basis att vi där kan erbjuda kunder ett särskilt starkt affärscase. Dessa marknader är USA, Australien, MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika) och södra Afrika. Jag är i färd med att utse chefer för var och en av dessa marknader för att komma närmare kunderna och bygga starkare relationer, samtidigt som det säkrar att en lokal infrastruktur är på plats som kan hjälpa till med förberedelser, installation och eftermarknadstjänster.

Jag är övertygad om att en lokal närvaro i kombination med decentraliserat beslutsfattande kommer att påskynda kommersialiseringen. Vårt mål på alla dessa marknader är först att ta order på system om 0,5-5 MW, som kan stå modell för andra kunder.

För det andra, som nästa steg efter den tekniska valideringen som DNV som slutförde i december 2021, prioriterar vi att generera valideringsdata från system som är i drift under verkliga förhållanden. Kunderna efterfrågar data som genereras under liknande förhållanden som sina egna, och data är också en förutsättning för att nå ”bankability”, att kunder kan finansiera och försäkra projekt med vår teknik. Det kommersiella projektet med Masdar och Khalifa University i Abu Dhabi är en viktig del av detta arbete. Vi fortsätter också att använda certifieringsorganet DNV för tredjepartsvalidering av alla våra dataserier.

Varje befintlig och ny installation bidrar till vår bank av driftsdata. För att generera sådan data så fort som möjligt har vi också beslutat att investera i strategiskt utvalda demonstrationssystem, uppsatta på kommersiella villkor, tillsammans med partners och kunder.

Vi har även startat processen att få en UL-certifiering för USA, en förutsättning för att lyckas med en bredare kommersiell utrullning på den marknaden. Tillsammans med MMR Group, en av våra partners i USA, kommer vi att anpassa produkten till amerikanska standarder. Vi förväntar oss att ha nödvändiga certifieringar på plats under 2023. Detta är vårt tredje viktiga initiativ.

Kostnadskontroll

Fokuset på kommersialisering har också lett fram till vårt fjärde större initiativ; att pausa en rad långsiktiga projekt relaterade till inköp, tillverkning och kundinstallationer, och samtidigt inrikta oss på snabb leverans av högkvalitativa produkter. Detta innebär att vår produktionstakt blir direkt länkad till order så att vi når ett mer effektivt kassaflöde. Följaktligen har vi inte längre några specifika fristående mål för produktionskapacitet. Detta kommer att sänka våra löpande kostnader avsevärt, vilket kommer att börja få effekt under innevarande kvartal.

I vårt fortsatta arbete med inköp och produktion märker vi av att ledtider för att få tillgång till vissa material återigen ökar, vilket försvårar planeringen av leveranser och installation.

Säkerställa finansiell kapacitet för nästa fas

Som kommunicerats i vår bokslutskommuniké har vi inlett en process för att stärka vår finansiella ställning under 2022. Kapitalbehovet uppskattas till 300-500 miljoner kronor och vi utvärderar olika alternativ, inklusive lån och eget kapital. Kapitalet ska främst användas för att driva försäljning på nyckelmarknader, finansiera nödvändiga investeringar för att optimera tillverkningen, och därigenom nå en högre lönsamhet.

Genomförande är nyckeln

Mitt huvudfokus på kort sikt är att få ut TES.POD på marknaden – och jag delar den med hela Azelio-teamet. Vi kommer att lägga all kraft på att få ut TES.POD till kunder, för att generera data samtidigt som vi ska uppnå effektiv produktion. Vårt mål är att ta en huvudroll i att etablera långvarig energilagring som en viktig komponent i energisystem över hela världen. Azelio kan göra stor skillnad. Tillsammans som ett team ska vi se till att det händer.

Jonas Wallmander, VD

Delårsrapporten finns bilagd detta pressmeddelande samt återfinns även på bolagets webbplats https://www.azelio.com/investors/financial-reports-presentations/

 

 

För mer information, vänligen kontakta

Jonas Wallmander – VD, jonas.wallmander@azelio.com

Fredrik Wäppling – CFO, fredrik.wappling@azelio.com

Certified adviser: FNCA Sweden AB, tel: +46(0)8-528 00 399, mail: info@fnca.se

 

Denna information är sådan som Azelio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-11 08:01 CET.

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2023