February 25th 2022

Azelio: Bokslutskommuniké 2021

Väsentliga händelser

Kvartal 4: okt – dec 2021

 • Det ledande certifieringsorganet DNV utfärdade en valideringsrapport som visar att energilagringssystemet TES.POD® i alla aspekter presterar enligt den tekniska prestandaspecifikationen. Inom ramen för valideringen har DNV genomlyst Azelios teknologi, produktion, R&D och testanläggningar samt tagit del av driftdata för bland annat produktions- och lagringskapacitet, systemverkningsgrad och responstider.
 • En order erhölls på 1,3 MWh förnybar elförsörjning motsva-rande 8 TES.POD®-enheter, från det sydafrikanska jordbruksföretaget Wee Bee Ltd. Ordervärdet är ca 11 mkr under en period om 15 år.
 • TES.POD®-enheter levererades för installationer i Masdar City i Abu Dhabi och Coligny, Northwest Province, Sydafrika.
 • För att effektivisera leverantörskedjan beslutades om en enhet i Vaggeryd för att samla kringprocesser för lagerproduktionen. Verksamheten vid enheten beräknas starta hösten 2022.
 • Lars Murgård utsågs till ny utvecklingschef. Lars, som har en gedigen bakgrund från Automotive kommer närmast från Jaguar Land Rover där han var Chief Program Engineer, Powertrain Systems Engineering. Han har även haft ledande befattningar bland annat på Volvo Cars.
 • Tillsammans med 24 andra teknikföretag, energiaktörer och investerare, lanserade Azelio det nystartade rådet, Long Duration Energy Storage Council, under COP26 i Glasgow. Rådet verkar för att snabba på omställningen till nollutsläpp år 2040 med hjälp av energilagring för användning under lång tid.

Efter periodens slut

 • För att inte äventyra det kommersiella genombrottet för TES.POD® och möjligheterna till en stark tillväxt har vi inlett en process för att stärka vår finansiella ställning under 2022. Totalt beräknas kapitalbehovet till 300–500 MSEK och vi utvärderar nu olika alternativ, inklusive lån och aktieemission.
   
 • Tillsammans med Khalifa University och Masdar invigde Azelio de två kommersiella TES.POD®-enheterna som kompletterat installationen i Masdar City, Abu Dhabi. Enheterna ska demonstreras och utvärderas av Khalifa University för att inkluderas i Masdar produktportfölj.

Finansiell utveckling koncernen

Kvartal 4: okt – dec 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 44 (451) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -108 277 (-49 001) tkr, efter avskrivningar om -38 901 (-4 993) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,94 (-0,47) kr
 • Periodens resultat uppgick till -108 925 (-49 141) tkr
 • Periodens kassaflöde till -114 263 (-84 469) tkr
 • Kassa och bank uppgick till 503 388 (332 463) tkr

Helåret 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 162 (1 074) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -364 175 (-191 939) tkr, efter avskrivningar om -112 332 (-20 702) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -3,23 (-2,03) kr
 • Periodens resultat uppgick till -365 872 (-192 572) tkr
 • Periodens kassaflöde uppgick till 170 787 (276 905) tkr

Kommentar från VD

Viktiga milstolpar uppnådda – utmaningar kvarstår

Azelio passerade flera viktiga milstolpar under det gångna året. Vi slutförde teknikutvecklingen och färdigställde TES.POD®-systemet för volymproduktion. Teknologi, produktion, R&D och testanläggningar validerades av det ledande certifieringsorganet DNV som i december utfärdade en valideringsrapport som visar att systemet levererar enligt den tekniska prestandaspeci­fikationen. Valideringen är av stor för vikt för kommersiali­seringen av produkten då den fungerar som underlag för kunder som söker extern finansiering av projekt med Azelios teknologi. Den sista stora milstolpen vi nådde under 2021 var att vi kunde leverera TES.POD®-enheter till det kommersiella projektet i Syd­afrika.

Pandemin skapar utmaningar och behov att stärka finansieringen

Den pågående pandemin har resulterat i stora utmaningar i form av restriktioner och komponentbrist. Komponentbristen har varit märkbar för oss överlag och situationen försämrades under fjärde kvartalet. Vi har dessutom identifierat ett behov av att själva ta kontroll över central teknologi för beläggning av lagringstanken, vilket fordrar investeringar i Vaggeryd.

Vi för dialoger med ett stort antal kunder, såväl med  sådana som tecknat MoU-avtal som nya intressenter. Att det varit svårt att besöka kunder och projektplatser har varit särskilt bekymmersamt för oss som introducerar en helt ny teknologi, vilket medfört förseningar, även att få referensprojekt till stånd. Att vi nu fått DNV-rapporten på plats samtidigt som reserestriktioner börjar lyfta på många håll i världen, innebär att vi nu börjar skönja ett ljus i slutet av tunneln.

Vi räknar dock med att pandemin fortsätter att påverka kompo­nentförsörjning, orderingång och kassaflöde under stora delar av 2022 trots att vi på senare tid börjat få mer positiva signaler från underleverantörer och möjligheterna att resa förbättras.

För att inte äventyra det kommersiella genombrottet för TES.POD® och möjligheterna till en stark tillväxt har vi inlett en process för att stärka vår finansiella ställning under 2022. Totalt beräknas kapitalbehovet till 300–500 MSEK och vi utvärderar nu olika alternativ, inklusive lån och aktieemission.

Åtgärder för att snabba upp processer

Vårt mål är att bli en teknikleverantör, men inledningsvis tar vi även rollen som samägare i projekt, utformar dem tillsammans med partners, etablerar dem och säljer sedan produktionen som EaaS (Energy-as-a-Service). Till följd av den tröghet som råder på marknaden har vi beslutat att investera mer i denna typ av projekt än vad vi ursprungligen planerat för. På kort sikt binder det kapi­tal, men det ger oss värdefulla referensprojekt som kan stå mo­dell för andra projekt med likartade förhållanden samt att vi får en god inblick i systemets användande hos slutanvändare, vilket bidrar till att stärka vårt erbjudande till marknaden.

Framgångar genom att finnas på plats

En annan åtgärd vi vidtagit för att hantera effekter av pandemin är att anställa landschefer lokalt i Australien och Sydafrika. Ett positivt resultat av strategin är affären med det sydafrikanska jordbruksföretaget Wee Bee Ltd. I affären blir vi ägare i ett projektbolag som levererar el till Wee Bee Ltd som därmed minskar sina energikostnader och utsläpp, och får väsentligt högre tillförlitlighet i sin energiförsörj­ning. Det finns många liknande jordbruk i regionen som lider av instabil elförsörjning och som förstås också lockas av de lägre energikostnader TES.POD® kan erbjuda. Projektet med Wee Bee Ltd är därmed ett viktigt och bra referensprojekt för ytterligare  affärer.

Även i Australien står olika typer av jordbruksverksamheter i fokus. Systemets konkurrenskraft i sektorn förstärks av att den värme som genereras har mycket bra tillämpningar i ett hållbart jordbruk, bland annat för att värma djurstallar och växthus. Värme är också ett område som vinner alltmer uppmärksamhet i den gröna energiomställningen. Long Duration Energy Storage Council har därför nyligen lagt området ”Net-zero heat” till sin verksam­het.

I fokus för 2022

Trots en utmanande situation utvecklade vi under 2021 en leve­rantörskedja och inledde produktion av TES.POD®-enheter i volymutförande. Vi nådde målet om att säkra och inleda leverans av ett projekt i storleken 100 kW eller större. Pandemin med till­hörande restriktioner fortsätter att vara en utmaning för oss som påverkar leveransförmågan hos underleverantörer och skapar trögheter i försäljningen. Även om mycket tyder på att situationen kommer att förbättras under året, lär vi under ha fortsatta utmaningar. Det gör att upprampning av volymer kan ta  längre tid än vad vi tidigare räknat med men vi siktar fortsatt på att nå höga volymer i slutet av 2022. Då världen fortsätter att söka efter mer hållbara energilösningar, är jag övertygad om att vi är väl positionerade i det långa loppet.

För mer information, vänligen kontakta

Jonas Eklind – VD
Email: jonas.eklind@azelio.com
Tel: +46 709 40 35 80

Fredrik Wäppling – CFO
Email: fredrik.wäppling@azelio.com
Tel: +46 709 91 12 34

Detta offentliggörande innehåller information som Azelio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades för offentliggörande, via kontaktpersonens försorg, den 25 februari 08:00 CET.

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2023