Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
11th of May 2021

Kommuniké från årsstämma i Azelio AB (publ) den 11 maj 2021

Vid årsstämman i Azelio AB (publ) beslutade aktieägarna följande:

Fastställande av räkenskaperna för 2020 och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2020 fastställdes och styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

Resultatdisposition

Årstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen överförs i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2020 inte utgår.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, samt att bolaget ska ha en revisor, utan suppleanter.

Bo Dankis, Bertil Villard, Kent Janér, Pär Nuder och Hicham Bouzekri omvaldes och Carol M. Browner, Elaine Weidman-Grunewald och Hans Ola Meyer valdes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bo Dankis omvaldes till styrelseordförande. Revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som revisor, och det noterades att auktoriserade revisorn Fredrik Waern kommer vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till styrelsens ordförande om 650 000 kronor, till envar av de övriga av stämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget om 250 000 kronor, till envar av ledamöterna i finanskommittén som inte är anställda i bolaget om 50 000 kronor samt till envar av ledamöterna i ersättningsutskottet som inte är anställda i bolaget om 50 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Huvudägaren Kent Janér har informerat om att han avser avstå arvode för sitt arbete i såväl styrelse som utskott.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna, baserat på ägandet i bolaget vid utgången av räkenskapsårets tredje kvartal, tillsammans med styrelseordföranden.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och fram till nästa årsstämma - besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som var utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 20 procent. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att på grund av lagändringar göra vissa ändringar i bolagsordningen.

Långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till VD och de övriga medlemmarna av ledningsgruppen i Azelio, totalt sju personer. Incitamentsprogrammet innefattar emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner.

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Eklind, VD, Azelio
Mob: +46 709 40 35 80
E-post: jonas.eklind@azelio.com

Fredrik Wäppling, CFO, Azelio
Mob: +46 709 91 12 34
E-post: fredrik.wappling@azelio.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 maj 2021 kl. 17:20.