Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
11th of May 2021

Delårsrapport: Finansiering på plats för att inleda serieproduktion

En riktad nyemission tillförde Azelio 596 mkr före transaktionskostnader under första kvartalet. Emissionen mötte starkt intresse och tecknades av större svenska och internationella investerare. Medlen ska framför allt användas till den fortsatta industrialiseringen av energi­lagringssystemet med målet att starta serieproduktion i september 2021, samt finansiera affärsplanen tills verksamheten blir kassaflödespositiv, vilket förväntas ske under 2022.

Under det första kvartalet fortsatte kommersialiseringen av energi­lagringssystemet med en order i Sverige på två energi­lagringsenheter med syfte att lagra överskottsenergi­ från en solcellsanläggning om 446 kW på en större industrifastighet och göra solenergi­n tillgänglig dygnet runt som el och värme. Enheterna förbättrar anläggningens produktivitet, minskar beroendet av fjärrvärmenätet och ökar kundens användning av förnybar energi­ med 24 procent, vilket även sänker deras utsläpp av koldioxid med 168 ton per år.

Finansiell utveckling koncernen

Kvartal 1: jan – mars 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 97 (128) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -64 733 (-44 991) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,61 (-0,51) kr
 • Periodens resultat uppgick till -65 060 (-45 089) tkr
 • Kassaflödet uppgick till 498 911 (237 459) tkr
 • Kassa och bank uppgick till 831 458 (293 221) tkr

Väsentliga händelser

Kvartal 1: jan – mars 2021

 • En avsiktsförklaring tecknades med Svea Solar för att gemensamt utveckla projekt i Sverige omfattande energi­lagringsystem med totalt 8 MW installerad effekt och mer än 100 MWh i lagringskapacitet.
 • En riktad nyemission tillförde Azelio 596 mkr före transaktionskostnader. Efterfrågan på aktier i emissionen var stor.
 • Azelio fick sin andra kommersiella order när svenska Industrisupport i Åmål AB la en order på två TES.POD för att lagra solenergi­ och utnyttja denna både som el och värme.
 • Azelio tilldelades en utmärkelse för sin hållbara teknologi av Solar Impulse Foundation.
 

För mer information, vänligen kontakta

Jonas Eklind – VD                                       
Email: jonas.eklind@azelio.com                 
Tel: +46 709 40 35 80     


Fredrik Wäppling - CFO
Email: fredrik.wappling@azelio.com
Tel: +46 709 91 12 34        

Denna information är sådan som Azelio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08:00 den 11 maj 2021.

 

  Contact