Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
26th of February 2021

Bokslutskommuniké: Den första kommersiella installationen av TES.POD[® ]inledd i Dubai

Azelio mottog i december sin första order på TES.POD®. Därmed nåddes en viktig milstolpe i kommersialiseringen av bolagets energi­lagringssystem. Ordern kommer från ALEC Energy som ska installera Azelios teknologi i en av världens största solparker, Mohammed Bin Rashid Solar Complex i Dubai, där den kommer att ingå i ett minigrid tillsammans med bland annat solceller och batterier. Därigenom möjliggörs förnybar energi­ dygnet runt, vilket är ett viktigt steg för att klara klimatomställningen. Azelio påbörjade installationsarbetet på plats den 20 december.

Under fjärde kvartalet tecknade Azelio även en avsiktsförklaring med JET Energy om energi­lagring omfattande 45 MW för fransktalande Afrika och i januari ett med SVEA Solar om 8 MW i Sverige. Totalt har Azelio därmed tecknat avsikts-förklaringar på över 426 MW motsvarande en lagringskapacitet på 5,4 GWh, vilket ger en god bas att bygga vidare från inför starten av serieproduktion som är planerad till Q3 2021.

Ytterligare en viktig milstolpe i Azelios kommersialisering inträffade under det fjärde kvartalet, då energi­lagringssystems prestanda kunde verifieras i enlighet med specifikationen om 13 kW uteffekt med en lagringskapacitet motsvarande 13 timmars elproduktion. Verifieringen är viktig för kommersialiseringen och att göra projekt med Azelios teknologi belåningsbara. Under kvartalet stärktes även bolagets skydd av teknologin med fyra nya beviljade patent. Azelio har därmed 13 beviljade patent för sin teknologi och ytterligare 15 patentansökningar under handläggning.

Finansiell utveckling koncernen

Kvartal 4: okt – dec 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 451 (571) tkr  
 • Rörelseresultatet uppgick till -49 001 (-53 357) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,47 (-1,26) kr
 • Periodens resultat uppgick till -49 141 (-53 487) tkr
 • Kassaflödet uppgick till -84 469 (-80 441) tkr
 • Kassa och bank uppgick till 332 463 (55 634) tkr

Helåret 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 074 (1 670) tkr  
 • Rörelseresultatet uppgick till -191 939 (-160 510) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -2,03 (-3,80) kr
 • Periodens resultat uppgick till -192 572 (-160 897) tkr
 • Kassaflödet uppgick till 276 905 (-275 460) tkr
 • Kassa och bank uppgick till 332 463 (55 634) tkr

Väsentliga händelser
Kvartal 4: okt – dec 2020

 • Azelio blev medlem i branschorganisationen California Solar & Storage Association (CALSSA) för att stärka sin närvaro i delstaten. Den kaliforniska marknaden för solenergi­ och lagring är mycket aktiv och Azelio har hittills tecknat tre avsiktsförklaringar för delstaten.
 • Azelio verifierade energi­lagringssystems prestanda i enlighet med specifikationen om 13 kW uteffekt med en lagringskapacitet motsvarande 13 timmars elproduktion. Bolaget nådde därmed en viktig milstolpe i kommersialiseringen av systemet.
 • En avsiktsförklaring tecknades med Jet Energy om energi­lagring om 45 MW i delar av fransktalande Afrika
 • Fyra nya patent beviljades som avser innovationer för att effektivt lagra energi­ och generera elektricitet ur värme
 • Azelio erhöll sin första kommersiella order på TES.POD från ALEC Energy för installation i Dubai och nådde därmed en viktig milstolpe.
 • Azelio beviljades 2,5 mkr i bidrag från Energi­myndigheten och Västra Götalandsregionen.

Efter periodens utgång

 • En avsiktsförklaring tecknades med Svea Solar för att gemensamt utveckla projekt i Sverige med Azelios energi­lagring, TES.POD®, kopplat till solceller omfattande totalt 8 MW installerad effekt och mer än 100 MWh i motsvarande lagringskapacitet.

Contact

För ytterligare information, kontakta
Jonas Eklind - VD Azelio
Email: jonas.eklind@azelio.com
Tel: +46 70 940 35 80