Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype

Ansvarsfriskrivning

Informationen på denna del av Azelios webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

Informationen på denna del av Azelio AB:s webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, distribueras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Vi beklagar den olägenhet detta kan medföra.

Informationen på denna del av Azelio AB:s webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, distribueras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Vi beklagar den olägenhet detta kan medföra.

Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av webbplatsen inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till den här delen av webbplatsen. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna webbplats. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

Informationen på denna del av webbplatsen för Azelio AB (”Bolaget”) är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ”USA”), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller ett erbjudande att köpa eller förvärva, teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och kommer inte att erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering enligt Securities Act. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Japan, Kanada eller Nya Zeeland och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada eller Nya Zeeland. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada eller Nya Zeeland att förvärva Värdepapperna.

Denna information och detta Erbjudande adresseras och riktas endast till personer i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) och i Storbritannien som är ”kvalificerade investerare” enligt artikel 2(e) i Förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal att teckna sig för, köpa eller annars förvärva sådana värdepapper kommer att företas endast i förhållande till kvalificerade investerare. Denna information får inte läggas till grund för handling eller förlitas på i någon medlemsstat i EES eller i Storbritannien av personer som inte är kvalificerade investerare.

Informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats distribueras endast till och är endast avsedd för (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (iii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana Värdepapper kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbsidor kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller kräver registrering eller godkännande av något förvärv av Värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

  1. Jag är (i) bosatt och befinner mig utanför Storbritannien, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där åtkomst till denna del av webbplatsen eller där sådant offentliggörande, sådan publicering eller distribution, direkt eller indirekt, helt eller delvis, av informationen på denna del av webbplatsen skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag eller (ii) en kvalificerad investerare inom EES eller en kvalificerad investerare och en relevant person i Storbritannien;
  2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget; och

  1. Jag har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Bolagets sida.

Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

Informationen på denna del av Azelio AB:s webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, distribueras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Vi beklagar den olägenhet detta kan medföra.

10th of March 2021

Azelio avser att genomföra en riktad nyemission om upp till cirka 10,6 miljoner aktier

Azelio AB (publ) (”Azelio” eller “Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2020, avser att genomföra en nyemission om upp till cirka 10,6 miljoner aktier, riktad till svenska och internationella institutionella investerare (”Nyemissionen”). Bolaget har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ), Pareto Securities AB och Bryan, Garnier & Co som Joint Bookrunners i samband med Nyemissionen. Teckningskursen och det totala antalet nya aktier i Nyemissionen kommer att bestämmas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Bookbuildingen”). Bookbuildingen kommer inledas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Prissättning och tilldelning av de nya aktierna förväntas äga rum innan handeln på Nasdaq First North Growth Market inleds klockan 09:00 den 11 mars 2021. Tidpunkt för avslut av Bookbuildingen, prissättning och allokering beslutas av Bolaget i samråd med Joint Bookrunners. Bolaget kommer att meddela utfallet av Nyemissionen i ett pressmeddelande efter avslutad Bookbuilding.

Syftet med Nyemissionen är att finansiera den fortsatta industrialiseringen av Azelios teknologi för termisk energi­lagring (TES) och Stirling-baserad elproduktion, med målet att starta serieproduktion under tredje kvartalet 2021, samt att kunna finansiera ytterligare utvecklingsprojekt och andra generella företagsändamål. Som kommunicerat i Bolagets bokslutskommuniké, förväntas den växande affärsvolymen binda rörelsekapital, i synnerhet inför starten av serieproduktion och i den tidiga kommersialiseringen av produkten. I detta skede är rörelsekapitalet dessutom särskilt känsligt för förskjutningar i kassaflödet. Denna risk ökar av pandemin bland annat genom att rörelserestriktioner kan påverka start och genomförande av projekt. Styrelsen gör därför bedömningen att Bolagets behov av rörelsekapital har ökat och avser därför att genomföra Nyemissionen. Emissionslikviden tillsammans med befintlig kassa bedöms vara tillräckligt för att finansiera Bolagets affärsplan tills verksamheten blir kassaflödespositiv, vilket förväntas ske under 2022. Styrelsen för Azelio har beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt för att säkerställa en så tids- och kostnadseffektiv finansiering som möjligt av sin fortsatta industrialisering.

Medlemmar i styrelsen och ledningsgruppen har åtagit sig att, med vissa undantag, inte sälja aktier i Azelio under en period om 90 kalenderdagar efter likviddatum. Utöver sedvanliga undantag, kan medlemmar i styrelsen och ledningsgruppen under lock-up perioden sälja aktier i syfte att finansiera utnyttjande av tecknings- eller köpoptioner relaterade till Azelio-aktier. Dessutom har Bolaget åtagit sig, med vissa undantag, att inte genomföra ytterligare aktieemissioner under en period om 180 kalenderdagar efter likviddatum.

Nyemissionen förutsätter bland annat att styrelsen för Azelio, efter avslutad Bookbuilding, beslutar att emittera nya aktier med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2020.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ), Pareto Securities AB och Bryan, Garnier & Co agerar Joint Bookrunners i samband med Nyemissionen. Advokatfirman Vinge agerar legal rådgivare till Azelio och Baker McKenzie agerar legal rådgivare till Joint Bookrunners.

För ytterligare info, kontakta

Jonas Eklind – VD på Azelio
Email: jonas.eklind@azelio.com
Tel: +46 70 940 35 80

Denna information är sådan som Azelio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 17.31 den 10 mars 2021.

Om Azelio
Azelio är ett publikt svenskt företag som specialiserat sig på lagring av termisk energi­ med produktion av el och värme. Tekniken är revolutionerande för sin unika förmåga att producera el och värme från lagret under 13 timmar vid nominell effekt. Systemet lagrar energi­ i återvunnet aluminium och har en total effektivitet på upp till 90% från energi­ till värme och el. Lösningen är skalbar och kostnadseffektivt från 0,1 MW upp till 100 MW och har ingen reducerad kapacitet över tid. Azelio har ca 150 anställda med huvudkontor i Göteborg, produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt en närvaro i Stockholm, Peking, Madrid och Marocko. Sedan starten 2008 har företaget investerat över 1,5 miljarder kronor i teknisk utveckling. Azelio är noterat på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB är företagets Certified Advisor: +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se