Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
22nd of June 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma i Azelio AB (publ) den 22 juni 2020

Vid extra bolagsstämman i Azelio AB (publ) beslutade aktieägarna följande:

Långsiktigt incitamentsprogram
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till VD och vissa av de övriga medlemmarna av ledningsgruppen i Azelio, totalt åtta personer.  Incitamentsprogrammet innefattar emission av högst 2 200 000 teckningsoptioner.

För ytterligare information, kontakta:
Jonas Eklind, VD, Azelio
Mob: +46 709 40 35 80
E-post: jonas.eklind@azelio.com

Fredrik Wäppling, CFO, Azelio
Mob: +46 709 91 12 34
E-post: fredrik.wappling@azelio.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 juni 2020 kl.15:00.

Download