Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
21st of December 2020

Azelio får 2,5 MSEK i bidrag från Energi­myndigheten och Västra Götalandsregionen

Azelio har beviljats ett bidrag på 2 MSEK från Energi­myndigheten för att demonstrera effekterna av energi­lagring för dygnsutjämning för att skapa en robust energi­tillgång samt även för att visa på nyttan av den värme som systemet levererar. Dessutom har företaget beviljats 0,5 MSEK från Västra Götalandsregionen för ett forskningsprojekt om produktförbättringar tillsammans med det oberoende forskningsinstitutet RISE.

Demonstrationsprojektet ska visa hur Azelios TES.POD® kan användas för att säkerställa en tillförlitlig och robust tillgång till energi­ på platser där alternativa lösningar är dyra och stora mängder förnybar energi­ kan integreras i energi­mixen. Projektet ska även visa på nyttan av den 55-65 gradiga värme som systemet levererar parallellt med el. Projektet syftar till att visa den kommersiella attraktionskraften hos systemet som helhet, marknadens acceptans för det och affärspotentialen för energi­lagring på landsbygden.

I elnät världen över har sårbarheten i energi­tillgången fått ökad uppmärksamhet på senare år. I katastroflägen såsom vid större skogsbränder blir behovet av tillförlitlig och robust tillgång till energi­ uppenbart när vattenpumpar, vattenreningsverk, kommunikationsutrustning, sjukhus och annan vital infrastruktur riskerar att stängas ned. Projektet ska genomföras 2021-2022 på Haneberg gård i sörmländska Eskilstuna. Även om det ska visa på behovet av energi­lagring i ett svenskt sammanhang, kommer det att ha många likheter med behoven i andra regioner såsom i Kalifornien och Australien.

Azelio har även beviljats ​​ett bidrag på 0,5 MSEK från Västra Götalandsregionen för ett forskningsprojekt med RISE Institute, kring Azelios lagringsenhet och dess värmeöverföringssystem. Forskningssamarbetet syftar till att lägga till ny funktionalitet och sänka kostnader.

Download

Contact

För ytterligare information, kontakta

Jonas Eklind - VD Azelio

Epost: jonas.eklind@azelio.com

Tel: 070 940 35 80