Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype

Disclaimer

Informationen på denna del av Azelios webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

The information contained in this section of Azelio AB’s website is restricted and is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part in, into or from the United States (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia), Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand or any jurisdiction where to do so might be unlawful or would require registration or other measures besides those required under Swedish law.

We apologise for any inconvenience this may cause.

Click here to return to the homepage.

The information contained in this section of Azelio AB’s website is restricted and is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part in, into or from the United States (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia), Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand or any jurisdiction where to do so might be unlawful or would require registration or other measures besides those required under Swedish law.

We apologise for any inconvenience this may cause.

Click here to return to the homepage.Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av webbplatsen inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till den här delen av webbplatsen. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna webbplats. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

Informationen på denna del av webbplatsen för Azelio AB (”Bolaget”) är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ”USA”), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller ett erbjudande att köpa eller förvärva, teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och kommer inte att erbjudas eller säljas till investerare i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Japan, Kanada eller Nya Zeeland och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada eller Nya Zeeland. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada eller Nya Zeeland att förvärva Värdepapperna.

Denna information och detta Erbjudande adresseras och riktas endast till personer i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) och i Storbritannien som är ”kvalificerade investerare” enligt artikel 2(e) i Förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal att teckna sig för, köpa eller annars förvärva sådana värdepapper kommer att företas endast i förhållande till kvalificerade investerare. Denna information får inte läggas till grund för handling eller förlitas på i någon medlemsstat i EES eller i Storbritannien av personer som inte är kvalificerade investerare.

Informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats distribueras endast till och är endast avsedd för (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (iii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana Värdepapper kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbsidor kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller kräver registrering eller godkännande av något förvärv av Värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.


Jag intygar därför att:

  1. Jag är (i) bosatt och befinner mig utanför Storbritannien, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där åtkomst till denna del av webbplatsen eller där sådant offentliggörande, sådan publicering eller distribution, direkt eller indirekt, helt eller delvis, av informationen på denna del av webbplatsen skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag eller (ii) en kvalificerad investerare inom EES eller en kvalificerad investerare och en relevant person i Storbritannien;

  2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget; och

  3. Jag har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Bolagets sida.

 

Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

 

Informationen på denna del av Azelio AB:s webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, distribueras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Vi beklagar den olägenhet detta kan medföra.
Klicka här för att återvända till startsidan.

8th of September 2020

Azelio avser att genomföra en riktad nyemission om cirka 250 miljoner kronor

Azelio AB (publ) (”Azelio” eller “Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2020, avser att genomföra en nyemission om cirka 250 miljoner kronor, riktad till svenska och internationella institutionella investerare (”Nyemissionen”). Bolaget har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ), Pareto Securities AB och Bryan, Garnier & Co som Joint Bookrunners i samband med Nyemissionen. Teckningskursen och det totala antalet nya aktier i Nyemissionen kommer att bestämmas genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande (”Bookbuildingen”). Bookbuildingen kommer inledas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Prissättning och tilldelning av de nya aktierna förväntas äga rum innan handeln på Nasdaq First North Growth Market inleds klockan 09:00 den 9 september 2020. Tidpunkt för avslut av Bookbuildingen, prissättning och allokering beslutas av Bolaget i samråd med Joint Bookrunners. Bolaget kommer meddela resultatet av Nyemissionen i ett efterföljande pressmeddelande omedelbart efter avslutad Bookbuildingen.

Syftet med Nyemissionen är att finansiera Bolagets löpande verksamhet och dess fortsatta industrialisering av Azelios teknologi för termisk energi­lagring (TES) och Stirling-baserade elproduktion, med målet att nå industriell serieproduktion under 2021. Emissionslikviden tillsammans med befintlig kassa bedöms vara tillräckligt för att finansiera Bolagets affärsplan in i det tredje kvartalet 2021. Styrelsen för Azelio har beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt för att säkerställa en så tids- och kostnadseffektiv finansiering som möjligt av sin fortsatta industrialisering.

Nyemissionen förutsätter bland annat att styrelsen för Azelio, efter avslutad Bookbuilding, beslutar att emittera nya aktier med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2020.

Medlemmar i styrelsen och ledningsgruppen har ingått lockup-förbindelser om att, med vissa undantag, inte sälja aktier i Azelio under en period om 90 kalenderdagar efter likviddatum. Dessutom har Bolaget åtagit sig, med vissa undantag, att inte genomföra ytterligare aktieemissioner under en period om 180 kalenderdagar efter likviddatum.

Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB (publ), Pareto Securities AB och Bryan, Garnier & Co agerar Joint Bookrunners, och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare, i samband med Nyemissionen.

För ytterligare information, kontakta:
Jonas Eklind – CEO
Email: jonas.eklind@azelio.com
Tel: +46 709 40 35 80

Denna information är sådan som Azelio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 18:00 den 8 september 2020.

Om Azelio
Azelio är ett publikt svenskt företag som specialiserar sig på lagring av energi­ med produktion av el och värme. Tekniken är revolutionerande för sin unika förmåga att producera el och värme från lagret under 13 timmar vid nominell effekt. Systemet lagrar energi­ i återvunnet aluminium och har en total effektivitet på upp till 90% från energi­ till värme och el. Lösningen är skalbar och kostnadseffektiv från 0,1 MW upp till 100 MW utan att kapaciteten reduceras över tid. Azelio har ca 150 anställda med huvudkontor i Göteborg, produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt närvaro i Stockholm, Peking, Madrid och Marocko. Sedan starten 2008 har Bolaget investerat över 1,5 miljarder kronor i teknisk utveckling.

Azelio är noterat på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Advisor: +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se. Mer om Azelio: www.azelio.com

Download