Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
26th of November 2019

Kommuniké från extra bolagsstämman i Azelio AB (publ) den 26 november 2019

Vid extra bolagsstämman i Azelio AB (publ) i Stockholm beslutade aktieägarna följande:

Beslut om antagande av ny bolagsordning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om antagande av ny bolagsordning, varigenom aktiekapitalet i bolaget får utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor och antal aktier i bolaget ska uppgå till lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Antalet aktier som kan ges ut med stöd av bemyndigandet är inte begränsat på annat sätt än vad som följer av vid var tid gällande bolagsordnings gränser för aktiekapital och antal aktier. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Långsiktigt incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till två nytillkomna ledningsgruppsmedlemmar i Azelio.  Incitamentsprogrammet innefattar emission av högst 400 000 teckningsoptioner.

För ytterligare information, kontakta:
Jonas Eklind, VD, Azelio
Mob: +46 709 40 35 80
E-post: jonas.eklind@azelio.com

Kennet Lundberg, CFO, Azelio
Mob: +46 705 24 47 79
E-post: kennet.lundberg@azelio.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 november 2019 kl. 12:45