This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser’s settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Azelio AB (publ) den 22 juni 2020

Vid extra bolagsstämman i Azelio AB (publ) beslutade aktieägarna följande:

Långsiktigt incitamentsprogram
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till VD och vissa av de övriga medlemmarna av ledningsgruppen i Azelio, totalt åtta personer.  Incitamentsprogrammet innefattar emission av högst 2 200 000 teckningsoptioner.

För ytterligare information, kontakta:
Jonas Eklind, VD, Azelio
Mob: +46 709 40 35 80
E-post: jonas.eklind@azelio.com

Fredrik Wäppling, CFO, Azelio
Mob: +46 709 91 12 34
E-post: fredrik.wappling@azelio.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 juni 2020 kl.15:00.

Download