This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser’s settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.

Azelio inleder samarbete för verifiering av sin energilagring även i Sverige

Utöver planerad verifiering i Marocko i slutet av 2019 inleder nu Azelio ett samarbete med svenska Glava Energy Center (glavaenergycenter.se) för verifiering av sin teknologi även i Sverige. Samarbetet möjliggör tester nära bolagets utveckling och i system tillsammans med olika förnybara teknologier och olika nätkonfigurationer. De varierande testmiljöerna påskyndar verifiering för ett brett användningsområde och en utökad marknad.

Azelios teknologi för termisk energilagring med hållbar elproduktion har som tidigare kommunicerats breddats från lagring av koncentrerad solenergi (CSP) i solbältet till att även kunna ladda lagret med el från exempelvis solceller och vindkraft. Med det utökade användningsområdet kan Azelios teknologi förbättra produktiviteten i såväl befintliga som planerade installationer av förnybar elproduktion hos en utökad mängd kunder i bland annat Europa och USA.

Samarbetet med Glava Energy Center innebär varierade testmöjligheter för Azelios teknologis breda användningsområde. Verifieringen i Sverige kommer att genomföras tillsammans med solceller där energilagringen med elproduktion placeras i en container. Lösningen har fördelar i en ökad mobilitet samt att värmen som avges vid elproduktionen kan nyttjas, vilket ökar systemverkningsgraden och värdet som systemet kan leverera.

”Den planerade verifieringen av teknologin i Marocko i slutet av året ligger fast och är ett viktigt delmål för Azelio. Att nu även kunna verifiera teknologin i Sverige tillsammans med solceller visar på det breda användningsområdet och värdet vi kan tillföra i övergången från fossilt till förnybart. Detta genom att förbättra produktiviteten hos såväl befintliga som planerade förnybara installationer,” säger Jonas Eklind, VD på Azelio.      

Konkurrenskraften i Azelios energilagringsteknologi stärks i och med den snabba volymökningen av sol- och vindenergi som ger låga elpriser, oregelbunden leverans av förnybar el och hård belastning på elnäten. Azelios energilagringslösning gör det möjligt att anpassa produktion av förnybar el mot efterfrågan, både för nätanslutna installationer och distribuerade mikrogridsystem. Den lägre effektiviteten vid omvandling från värme till el jämfört med till exempel batterier, kompenseras med lägre kostnad för lagring samt systemets livslängd på 30 år utan degradering av kapacitet.